Şartlar & Koşullar

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR VE KONU

Bu Sözleşmeyi okuyup kabul ederek, Kullanıcı olarak www.sanatyapiti.com alan adında ve alt alan adlarında yayın yapan internet sitesine (Bundan böyle kısaca “Sanatyapiti.com İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişi olarak aşağıda yazılı şartlara uymanız beklenmektedir. Bu nedenle lütfen aşağıda yazılı koşulları dikkatlice okuyunuz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’ni kullanmayınız.

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’nin sahibi ‘ Meral Bostanci Art Management’ (Bundan böyle kısaca ‘’Sanatyapiti.com’’ olarak anılacaktır.) adlı şirkettir. Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’nde sunulan ve işbu Sözleşmede belirtilen hizmetler, Sanatyapiti.com tarafından sağlanmaktadır. Sanatyapiti.com, Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, ve kullanım koşullarını dilediği zaman ve her koşulda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’ni kullanan her gerçek ve tüzel kişinin erişimine açılıp yürürlüğe konmuştur.

Sanatyapiti.com, işbu Sözleşme içinde belirtilen koşulları Kullanıcıya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’nde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Sanatyapiti.com tarafından işbu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği Sanatyapiti.com İnternet Sitesi hizmetlerinden yararlanan ve Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları Kullanıcının tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

TANIMLAR
SİTE: Sanatyapiti.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan www.sanatyapiti.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesini ifade eder.
HİZMET: Kullanıcının Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden sunulan elektronik içeriğin tanıtımlarına ulaşması ve Kullanıcının satın almaya karar verdiği elektronik içeriğe ilişkin alışverişi yapabilmesine olanak sağlanarak ilgili içerik ya da içeriklerin e-posta ile gönderilmesi veya Kullanıcının adresine postalanmasını ifade eder.
KULLANICI: Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’ne ve/veya Sanatyapiti.com Veritabanına çevrimiçi ortamdan erişen üye olsun ya da olmasın her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.
LİNK: Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden Sanatyapiti.com İnternet Sitesi içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantılardır.
İÇERİK: Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’nde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerlerdir.
İÇERİK SAĞLAYICI: Sanatyapiti.com İnternet Sitesi dahilinde Sanatyapiti.com tarafından sunulan tüm içeriklerden Sanatyapiti.com’un sağladıkları dışında kalanları tedarik eden kişi, kurum ve kuruluşlarladır.
Sanatyapiti.com İnternet Sitesi ARAYÜZÜ: İçerik Sağlayıcılar ya da Sanatyapiti.com tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve Sanatyapiti.com Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Sanatyapiti.com’a ya da muhtelif eser sahiplerine ait olan içerikler içerisinde Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.
VERİ TABANI: Sanatyapiti.com İnternet Sitesi dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Sanatyapiti.com’a ait olan FSEK gereğince korunan veritabanıdır.
ÜYE: Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’ne Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek giriş yapan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder.

SANATYAPITI.COM’UN, İÇERİK SAĞLAYICININ VE KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sanatyapiti.com, Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerindeki arayüz kullanılmak suretiyle işbu Sözleşme ile tanımlanan Hizmetin verilmesini ve Sanatyapiti.com İnternet Sitesi Veritabanı üzerinden içerik sorgusu yapılabilmesini ve Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden bu içeriklerin satın alma öncesinde görüntülenebilmesini sağlamaktadır. Sayılan hizmetler Sanatyapiti.com tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen Sanatyapiti.com’un yetkisi dâhilindedir. Sanatyapiti.com bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi, Sanatyapiti.com Veritabanına yüklenen bilgilerin Kullanıcı tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Sanatyapiti.com, Kullanıcı tarafından görüntülenen bilgilerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte ve bu içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve Sanatyapiti.com dışındaki İçerik Sağlayıcılar tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı Sanatyapiti.com’un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Sanatyapiti.com çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sanatyapiti.com, İçerik Sağlayıcılar tarafından Sanatyapiti.com’a iletilen veya Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenebilecek, değiştirilebilecek veya sağlanabilecek içeriklerin hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Sanatyapiti.com, yüklenen ve/veya sunulan içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez.

Sanatyapiti.com, 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcısıdır. Sanatyapiti.com, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların ve İçerik Sağlayıcıların Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

Sanatyapiti.com, Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir. Sanatyapiti.com aynı zamanda; Kullanıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarayıcı tipi, işlem tarih gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla edinebilir, saklayabilir ve kullanabilir.

Kullanıcılar, Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Sanatyapiti.com İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.

Kullanıcı, Sanatyapiti.com İnternet Sitesi dâhilinde bulunan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanlar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Sanatyapiti.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı ve İçerik Sağlayıcı, Sanatyapiti.com İnternet Sitesi dâhilinde, Sanatyapiti.com’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Sanatyapiti.com’un yazılı olarak izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup Sanatyapiti.com’un dava ve takip hakları bu tür durumlar açkısından her zaman için saklıdır.

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi Veritabanı ve bu Veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Sanatyapiti.com’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Sanatyapiti.com İnternet Sitesi Veritabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak Sanatyapiti.com İnternet Sitesi Veritabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1. maddesinde ifade olunan ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirdiklerinden dolayı bu kanun gereği olmak üzere cezalandırılmaları amacıyla Sanatyapiti.com İnternet Sitesi tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan içeriğin ve Sanatyapiti.com İnternet Sitesi Arayüzünün Sanatyapiti.com’un yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve/veya mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin Sanatyapiti.com’un yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce Sanatyapiti.com İnternet Sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda görüntülenemez, aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen sayfalarda yer alan kişisel veriler, kişisel veri sahiplerinin ve Sanatyapiti.com’un yazılı izni olmaksızın hiçbir koşul ve şart altında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez. Ancak Sanatyapiti.com, yasalar öngördüğü takdirde, yasal merci ve makamların kararları doğrultusunda yürürlükteki yasalar kapsamında kalmak şartıyla ve ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar ile ilgili birtakım bilgileri bu makam ve mercilere verebilir.

Sanatyapiti.com, Site üzerinden başka sitelere de bağlantılar ve/veya yönlendirmeleri linkler vasıtasıyla sağlayabilir. Bu bağlantıların varlığı Site dışındaki diğer site ve sayfaların da içeriklerinin denetlendiğini kesinlikle göstermemektedir. Bu bağlantılardan erişilebilecek Site dışı diğer içerikten dolayı Sanatyapiti.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Erişilen tüm üçüncü sitelerden yapılacak işlemlerden doğacak zarardan Sanatyapiti.com hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. Kullanıcı bu linklere eriştiğinde artık sorumluluğun kendinde olduğunu kabul eder.

Siteye yüklenmiş olan dosyaların içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan Sanatyapiti.com hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir. Bunlardan dolayı doğabilecek maddi ya da manevi, dolaylı ya da doğrudan zararlardan Sanatyapiti.com ve ona bağlı kişi ve kuruluşların sorumlu tutulması söz konusu değildir.

Sanatyapiti.com, Site dahilinde kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Üyeler ve Ziyaretçiler, Sanatyapiti.com tarafından alınan gerekli tüm tedbir ve önlemlere rağmen Siteye yapılan her türlü saldırı sonucu kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda Sanatyapiti.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul eder. Üyeler ve Ziyaretçiler bu sebeple doğacak zararlardan Sanatyapiti.com’u hiçbir şekilde sorumlu tutmayaklarını kabul ve beyan eder.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi dâhilinde erişilen veya İçerik Sağlayıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’nin (sınırlı olmamak kaydıyla Sanatyapiti.com İnternet Sitesi Veritabanı, Sanatyapiti.com İnternet Sitesi Arayüzü, tasarım, metin, kodlar da dahil) tüm elemanları Sanatyapiti.com’a ait ve/veya Sanatyapiti.com tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

Sitede kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf ve benzeri türden içerik Sanatyapiti.com’a aittir ya da yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu tür içeriklerin, Site içerisinde ifade edilen sınırların dışında Kullanıcı veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açabilir.

Sanatyapiti.com İnternet Sitesi, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle de geçerli telif hakkı sahiplerinin belirtilmesi amacıyla, Sanatyapiti.com İnternet Sitesi içerisinde yer verilen her türden içeriğe ilişkin olmak üzere içeriğin elde edildiği kaynak adı ve site adresi ile içeriğin hangi lisans altında elde edildiğine ilişkin uygun açıklamaya gereken sayfalarda yer verilmiştir. Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar, Sanatyapiti.com hizmetlerini, Sanatyapiti.com bilgilerini ve Sanatyapiti.comʼun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya üçüncü kişilerin Sanatyapiti.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Sanatyapiti.com tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Sanatyapiti.com; Sanatyapiti.com hizmetleri, Sanatyapiti.com bilgileri, Sanatyapiti.com telif haklarına tabi çalışmaları, Sanatyapiti.com ticari markaları, Sanatyapiti.com ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sanatyapiti.com işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sanatyapiti.com açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sanatyapiti.com’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Sanatyapiti.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

UYGULANACAK HUKUK
İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜLÜK
İşbu 8 maddeden oluşan Kullanım Koşulları, Sanatyapiti.com tarafından Sanatyapiti.com İnternet Sitesi içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar, işbu Kullanım Koşullarını Sanatyapiti.com İnternet Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Sanatyapiti.com, dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler Sanatyapiti.com İnternet Sitesi üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler.